Oświetlenie LED - LED LABS
Jak kupować?
O firmie
Dla kupujących

Ogólne warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY B2B

§1.
Postanowienia ogólne

1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (dalej: „OWS”) określają warunki umów zawieranych za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://b2b.led-labs.pl (dalej: „Platforma”), w tym umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, umów sprzedaży, umów dostawy, umów dystrybucyjnych, umów o udzieleniu wsparcia marketingowego oraz umów o świadczenie usług.

2. Właścicielem Platformy jest LED Labs S.A. z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000988995, posiadająca numer REGON: 360837680 oraz NIP: 6793108450 (dalej: „LED Labs”).

3. Dane kontaktowe LED Labs:

1) adres: ul. Zakopiańska 2C, 30-418 Kraków, Polska,
2) telefon: (12) 633 44 11,
3) e-mail: info@led-labs.pl

4. Przedmiotem działalności LED Labs jest sprzedaż towarów prezentowanych przez Platformę, ze szczególnym uwzględnieniem źródeł światła oraz profili aluminiowych do taśm LED wraz z akcesoriami (dalej: „Towary”). Celem OWS jest określenie zasad współpracy stron, w szczególności w zakresie nabywania, dystrybucji i promowania Towarów przez dystrybutora (dalej: „Dystrybutor”).

5. Platforma dostępna jest wyłącznie dla zarejestrowanych podmiotów.

6. LED Labs zawiera z wybranymi Dystrybutorami indywidualne umowy (w tym umowy dystrybucyjne, umowy sprzedaży, umowy dostawy, umowy o udzieleniu wsparcia marketingowego i umowy o świadczenie usług). W takim przypadku w razie rozbieżności pomiędzy OWS a indywidualnie zawartą umową decydujące znaczenie mają postanowienia takiej umowy zawartej indywidualnie z Dystrybutorem (chyba, że strony wyraźnie postanowią inaczej). Pozostałe postanowienia OWS, w zakresie nieuregulowanym w indywidualnie zawartej przez strony umowie, są dla Dystrybutora wiążące.

7. Platforma umożliwia między innymi:

1) założenie i prowadzenie konta Dystrybutora na Platformie (dalej: „Konto”),
2) pozyskiwanie informacji o Towarach, których kupno możliwe jest przez Platformę,
3) składanie przez Dystrybutora zamówień na Towary (dalej: „Zamówienia”).

8. OWS nie stosuje się do konsumentów, którymi zgodnie z art. 221 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku kodeks cywilny (dalej: „Kodeks cywilny”) są osoby fizyczne dokonujące z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową oraz do przedsiębiorców na prawach konsumentów, którymi zgodnie z art. 3855 Kodeksu cywilnego są osoby fizyczne zawierające umowy bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tych umów wynika, że nie posiadają one dla nich charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów dotyczących odpowiednich ewidencji przedsiębiorców. Jeśli konsument lub przedsiębiorca na prawach konsumenta, o których mowa w niniejszym ustępie chciałby zawrzeć umowę z LED Labs, powinien skontaktować się ze LED Labs za pomocą danych kontaktowych wskazanych w ust. 3 powyżej, w celu uzgodnienia indywidualnych warunków umowy i trybu jej zawarcia.


9. Dystrybutor ma prawo nabywania Towarów za pośrednictwem Platformy od LED Labs i dalszej odsprzedaży Towarów w ramach oferowanego aktualnie przez LED Labs asortymentu. Jednocześnie, Dystrybutor ma status samodzielnego przedsiębiorcy i podejmuje działania we własnym imieniu i na własny rachunek. Dystrybutor nie ma prawa składać żadnych oświadczeń ani podpisywać ich w imieniu i na rachunek LED Labs. W zakresie uregulowanym w OWS Dystrybutor nie jest w żadnym razie pracownikiem, agentem ani przedstawicielem LED Labs. Celem OWS nie jest nawiązanie pomiędzy stronami stosunku spółki cywilnej.

§2.
Rejestracja Konta i składanie Zamówień

1. Konto na Platformie mogą założyć wyłącznie przedsiębiorcy w rozumieniu art. 431 Kodeksu cywilnego.

2. Zamówienia na Platformie można składać po zalogowaniu się do swojego Konta, po uprzednim zarejestrowaniu się na Platformie.

3. Do skutecznej rejestracji Konta może być wymagane łącznie:
1) podanie w formularzu danych Dystrybutora, przy czym podanie niektórych z nich może być fakultatywne lub wymagane dopiero w momencie dokonywania Zamówienia,
2) zaakceptowanie OWS oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru.

4. Do złożenia Zamówienia konieczne jest zaakceptowanie OWS oraz złożenie innych, oznaczonych jako obowiązkowe, oświadczeń poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru, w tym konieczne może być złożenie oświadczenia dotyczącego zawodowego charakteru zawieranych za pośrednictwem Platformy umów.

5. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji dopiero z chwilą złożenia Dystrybutorowi przez LED Labs oświadczenia o przyjęciu danego Zamówienia, potwierdzeniu ceny, warunków sprzedaży i dostarczenia Towarów. Oświadczenie, o którym mowa w poprzednim zdaniu może złożyć w imieniu LED Labs indywidualny opiekun Dystrybutora przydzielony przez LED Labs (dalej: „Opiekun”). W przypadku braku potwierdzenia Zamówienia w ciągu 7 (siedmiu) roboczych od dnia złożenia Zamówienia Zamówienie uznaje się za anulowane.

6. Złożenie Zamówienia może wymagać wskazania przez Dystrybutora oczekiwanego terminu i miejsca dostarczenia Towarów lub wskazania, że Towary zostaną odebrane przez Dystrybutora z siedziby LED Labs lub magazynu LED Labs.

7. LED Labs przysługuje prawo do odmowy lub opóźnienia realizacji Zamówienia, jeśli jest to uzasadnione trudnościami zaopatrzeniowymi lub technicznymi, jak również opóźnieniem Dystrybutora w płatności za Zamówienia poprzednio zrealizowane. W przypadku, gdy LED Labs niezwłocznie poinformuje Dystrybutora o odmownie lub opóźnieniu realizacji zamówienia z podaniem przyczyny, będzie zwolniona z jakiejkolwiek odpowiedzialności za niewykonanie zobowiązania.

8. Złożenie Zamówienia przez Dystrybutora jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu. Dystrybutor wyraża zgodę na przesyłanie mu faktur drogą elektroniczną.

9. W przypadku braku dostępności Towarów uwzględnionych w Zamówieniu LED Labs poinformuje Dystrybutora o niemożliwości realizacji Zamówienia. Jeżeli niemożliwość realizacji Zamówienia dotyczy tylko czasowej niedostępności Towarów, LED Labs poinformuje Dystrybutora o potencjalnym terminie zrealizowania złożonego Zamówienia.

10. LED Labs uprawniona jest do wprowadzenia maksymalnej liczby sztuk danego Towaru objętej jednym Zamówieniem, jak również do wprowadzenia ograniczenia co do sposobów dostawy, form płatności lub zamówień hurtowych.

11. W przypadku powzięcia uzasadnionych wątpliwości LED Labs może weryfikować czy umowa zawierana przez Dystrybutora wchodzi w zakres czynności zawodowo podejmowanych w ramach rzeczywiście wykonywanej przez danego przedsiębiorcę działalności gospodarczej, w szczególności poprzez weryfikację przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innych przepisów dotyczących odpowiednich ewidencji przedsiębiorców. LED Labs może zwrócić się w tym celu do Dystrybutora o dostarczenie informacji lub materiałów umożliwiających weryfikację powiązania zawieranej umowy lub nabywanego Towaru z prowadzoną przez Dystrybutora działalnością, w tym z branżą i specjalizacją, w której Dystrybutor działa.

§3.
Ceny Towarów i płatności

1. Ceny Towarów widoczne na Platformie podawane są w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR) (w zależności od dostępnej dla Dystrybutora wersji Platformy) i są cenami netto. Podane na Platformie ceny Towarów nie uwzględniają kosztów dostawy. Zmiana cen Towarów przez LED Labs może być dokonana w każdym czasie. Taka zmiana nie stanowi zmiany OWS i nie wymaga zgody Dystrybutora.

2. Dystrybutor ma swobodę w ustalaniu ceny dalszej odsprzedaży Towarów, w tym również w zakresie swojej marży.

3. Płatności za zamówione Towary oraz za ich dostarczenie do miejsca wskazanego przez Dystrybutora dokonywane będą w polskich złotych (PLN) lub w euro (EUR) w zależności od wyboru LED Labs.

4. Zapłata następować będzie na podstawie wystawianych przez LED Labs faktur VAT, na rachunek bankowy LED Labs w nich wskazany. LED Labs będzie wystawiać faktury nie wcześniej niż w dniu realizacji Zamówienia, przez który rozumiany jest dzień, w którym LED Labs poinformuje Dystrybutora o możliwości odbioru zamówionych Towarów, które LED Labs pozostawiła do odbioru Dystrybutora w swojej siedzibie lub magazynie LED Labs, lub dzień wydania Towarów przewoźnikowi, jeżeli to LED Labs będzie dostarczała Towary do miejsca uzgodnionego z Dystrybutorem.

5. Zapłata za zamówiony Towar następuje w terminie indywidualnie ustalanym przez LED Labs z konkretnym Dystrybutorem. Jeżeli strony nie ustalą indywidualnego terminu zapłaty, o którym mowa w poprzednim zdaniu, przyjmuje się, że zapłata następuje (zgodnie z decyzją LED Labs) albo w formie przedpłaty albo z odroczonym terminem płatności (ustalanym indywidualnie). Płatność z odroczonym terminem płatności, o której mowa w poprzednim zdaniu, może zostać dopuszczona przez LED Labs pod warunkiem, że Dystrybutor przestrzega postanowień OWS oraz wywiązuje się z zawieranych z LED Labs umów, a w szczególności nie zalega z płatnościami za wcześniejsze zamówienia oraz przeszedł pozytywnie weryfikację ubezpieczeniową (którą przeprowadza LED Labs lub podmiot trzeci wskazany przez LED Labs). Niezależnie od powyższego, LED Labs może zażądać zapłaty z góry (100% T/T), na podstawie wystawionej przez LED Labs faktury pro forma, zaś odbiór zamówionego Towaru w takiej sytuacji możliwy jest dopiero po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku LED Labs. W takim przypadku LED Labs wystawia fakturę VAT w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wydania Towaru.

6. Datą dokonania zapłaty jest dzień uznania rachunku bankowego LED Labs.

7. Dystrybutor upoważnia LED Labs do wystawiania i przesyłania elektronicznych faktur VAT na adres e-mail wskazany przez Dystrybutora na Platformie. Ponadto, zgodnie z §1 ust. 6 OWS strony postanawiają, że w przypadku, w którym w umowie zawartej indywidualnie z Dystrybutorem wskazano dane kontaktowe

Dystrybutora - dla stron wyłącznie wiążące i właściwe będą jedynie dane kontaktowe Dystrybutora wprowadzone przez Dystrybutora na Platformie (a nie dane kontaktowe wskazane w umowie zawartej indywidualnie z Dystrybutorem).

§4.
Dostawa Towarów

1. Odbiór zamówionych przez Dystrybutora Towarów następuje w terminie i w miejscu każdorazowo uzgodnionym przez strony. Odbiór zamówionych Towarów możliwy jest wyłącznie po potwierdzeniu warunków odbioru, w tym terminu i miejsca odbioru, przez Opiekuna Dystrybutora.

2. Na zlecenie Dystrybutora LED Labs może dostarczyć Towary do miejsca wskazanego przez Dystrybutora, na warunkach i z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Koszty transportu Towarów oraz wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem Towarów do miejsca wskazanego przez Dystrybutora (w tym m.in. opłaty celne, ubezpieczenie przesyłki) obciążają wyłącznie Dystrybutora, chyba że strony postanowią wprost inaczej.

3. Z chwilą wydania Towarów przewoźnikowi lub bezpośrednio Dystrybutorowi na Dystrybutora przechodzi ryzyko utraty lub zagubienia przesyłki z Towarem.

4. W przypadku każdej dostawy Towarów poza obszar Polski Dystrybutor jest zobowiązany do niezwłocznego udostępnienia LED Labs wszelkich znajdujących się w jego posiadaniu dokumentów potwierdzających wywóz Towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub wewnątrzwspólnotową dostawę Towarów, w tym w szczególności listu przewozowego oraz dokumentów celnych.

5. Przed wysyłką wszystkie Towary podlegają sprawdzeniu i zostają zapakowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo w transporcie. W chwili odbioru Towarów Dystrybutor powinien sprawdzić stan opakowania przed pokwitowaniem odbioru przesyłki od przewoźnika. Informacja o ewentualnych uszkodzeniach powstałych w trakcie transportu musi być zgłoszona przewoźnikowi na piśmie w chwili dokonywania odbioru przesyłki zawierającej Towary, a następnie przekazana LED Labs. W takim wypadku Dystrybutor powinien zachować opakowanie, w którym dostarczono mu Towary będące przedmiotem Zamówienia w celu jego późniejszego zbadania.

6. Dystrybutor powinien zbadać Towar niezwłocznie po jego odbiorze i jest zobowiązany powiadomić LED Labs o ewentualnych stwierdzonych uszkodzeniach, niezgodnościach z zamówieniem, widocznych wadach oraz brakach ilościowych.

7. Zgłoszenie uszkodzeń powstałych w transporcie oraz reklamacje odnoszące się do wad lub braków ilościowych muszą być zgłoszone LED Labs na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem adresów e-mail stron właściwych do składania i przyjmowania reklamacji, nie później niż w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych liczonych od daty odbioru przedmiotu Zamówienia, pod rygorem utraty wszelkich związanych z tym roszczeń, które nie zostaną zgłoszone w powyższym terminie. Zgłoszeń i reklamacji należy dokonywać przy wykorzystaniu formularza LED Labs udostępnionego na stronie www.led-labs.pl.

8. O ile strony nie postanowią inaczej, wadliwy lub uszkodzony Towar będący przedmiotem Zamówienia powinien zostać odesłany do LED Labs celem jego zbadania. W przypadku potwierdzenia wady przez LED Labs, wadliwy lub uszkodzony Towar będący przedmiotem Zamówienia zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo LED Labs dokona na rzecz Dystrybutora zwrotu ceny uiszczonej za ten Towar.

§5.
Dodatkowe warunki wysyłania przesyłek zawierających Towary

1. Jeżeli w wykonaniu umowy sprzedaży zawartej przez LED Labs i Dystrybutorem za pośrednictwem Platformy wydanie towaru Dystrybutorowi ma nastąpić w miejscu innym niż siedziba lub magazyn LED Labs, zorganizowanie transportu Towarów stanowi co do zasady obowiązek Dystrybutora. Na życzenie Dystrybutora transport Towarów może być również zorganizowany przez LED Labs. W takim wypadku koszt przesyłki co do zasady ponosi Dystrybutor i jest on każdorazowo doliczany do faktury sprzedaży.

2. LED Labs może zorganizować transport Towarów bezpośrednio do Dystrybutora i pokryć koszty przesyłki w przypadku łącznego spełnienia następujących przesłanek:
1) kraj przeznaczenia musi znajdować się na liście wskazanej w Załączniku nr 1 do OWS,
2) najdłuższy bok przesyłki nie może przekraczać wymiaru 2,10 metra,
3) w skład przesyłki nie mogą wchodzić Towary szczególnie narażone na uszkodzenia, których lista dostępna jest w Załączniku nr 2 do OWS, i które powinny być przewożone w formie przesyłek paletowych,
4) łączna cena Towarów (netto), objętych fakturą, do której odnosi się przesyłka, musi przekraczać kwoty minimów logistycznych, określonych w Załączniku nr 1 do OWS.

3. Jeżeli przesyłka nie spełnia jedynie przesłanki, określonej w ust. 2. pkt. 4 powyżej (minimum logistyczne), przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek, LED Labs może zorganizować transport Towarów na życzenie Dystrybutora, jednak w takiej sytuacji do faktury sprzedaży doliczany jest koszt przesyłki, obliczony na podstawie jej wagi i pozostałych parametrów, określonych w wytycznych, o których mowa w ust. 2 pkt. 4 powyżej.

4. Jeżeli przesyłka nie spełnia którejkolwiek z przesłanek, określonych w ust. 2. pkt. 1 - 3 powyżej, LED Labs może zorganizować transport Towarów na życzenie Dystrybutora i na jego koszt, jednak w takim wypadku konieczna jest indywidualna wycena kosztów przesyłki. Czas trwania indywidualnej wyceny może wynieść do 2 (dwóch) dni roboczych. W przypadku indywidualnej wyceny przesyłki Dystrybutor otrzymuje zwykle prawo wyboru warunków dostarczenia przesyłki spośród co najmniej dwóch ofert, różniących się terminem dostaw, ceną oraz jakością świadczonych usług. Koszt przesyłki jest doliczany do faktury sprzedaży.

5. Jeżeli przesyłka nie spełnia jedynie przesłanki, określonej w ust. 2. pkt. 3) powyżej (w skład przesyłki wchodzą Towary szczególnie narażone na uszkodzenia), przy jednoczesnym spełnieniu wszystkich pozostałych przesłanek, LED Labs, na wyraźne życzenie Dystrybutora i na jego wyłączne ryzyko, może zorganizować transport Towarów w formie paczki, i pokryć jego koszt. W takim wypadku, rezygnując z indywidualnej wyceny kosztów transportu i ze zorganizowania transportu w rekomendowanej formie przesyłki paletowej, Dystrybutor bierze na siebie całkowite ryzyko ewentualnego zniszczenia lub uszkodzenia towarów w transporcie. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że przesyłanie Towarów podwyższonego ryzyka w formie paczki wiąże się dużym wzrostem prawdopodobieństwa uszkodzenia Towaru. W przypadku wyboru przez Dystrybutora takiej formy transportu Towarów podwyższonego ryzyka LED Labs nie będzie ponosiła jakiejkolwiek odpowiedzialności za powstałe w transporcie uszkodzenia Towarów, w szczególności nie będzie zobowiązana do wymiany uszkodzonych Towarów ani do zapłaty na rzecz Dystrybutora jakiegokolwiek odszkodowania. Dystrybutor przyjmuje także do wiadomości, że w przypadku wyboru takiej formy transportu Towarów podwyższonego ryzyka również dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w stosunku do przewoźnika może się okazać bezskuteczne.

6. Na wyraźne życzenie Dystrybutora LED Labs może zorganizować transport Towarów nie na adres Dystrybutora, lecz bezpośrednio do osoby trzeciej, będącej ich końcowym odbiorcą (tzw. opcja drop-shippingu). W takim przypadku, niezależnie od spełnienia przesłanek, o których mowa w ust. 2. powyżej, koszt przesyłki jest wyceniany indywidualnie i pokrywany przez Dystrybutora. Koszt przesyłki jest doliczany do faktury sprzedaży.


7. LED Labs, dokonując wysyłki Towarów, korzysta z usług osób trzecich, tj. firm kurierskich i spedycyjnych, zawodowo świadczących usługi tego rodzaju.

8. Wydanie Towaru i przejście na Dystrybutora ryzyka jego utraty, zniszczenia lub uszkodzenia, następują z chwilą przekazana przesyłki przewoźnikowi.

9. Dystrybutor ma obowiązek zapewnić, aby w miejscu i czasie odbioru przesyłki z Towarem była obecna osoba kompetentna do sprawdzenia stanu odbieranej przesyłki, upoważniona do jej odbioru i do podpisania wszelkich niezbędnych dokumentów, związanych z odbiorem przesyłki i ewentualnymi reklamacjami.

10. Każdorazowo przy odbiorze przesyłki Dystrybutor ma obowiązek sprawdzić zawartość przesyłki w obecności przedstawiciela przewoźnika i w razie zaobserwowania uszkodzeń Towaru sporządzić z jego udziałem protokół szkody i stosowną dokumentację fotograficzną. Dystrybutor powinien bezwzględnie przestrzegać tego obowiązku, w szczególności w sytuacji, gdy opakowanie zewnętrzne przesyłki nosi widoczne ślady uszkodzenia. Brak wywiązania się z tego obowiązku przez Dystrybutora uprawnia LED Labs do odmowy uznania jakichkolwiek reklamacji związanych z uszkodzeniem towaru w trakcie przesyłki i do odmowy zaspokojenia jakichkolwiek roszczeń Dystrybutora z tego tytułu.

11. LED Labs może oferować dodatkowe usługi w zakresie dostaw Towarów, w tym: 1) usługę „12:00 Service” - dodatkowo płatna usługa polegająca na dostawie zamówionych przez Dystrybutora Towarów do godziny 12:00 kolejnego dnia roboczego następującego po dniu złożenia zamówienia (dalej: „12:00 Service”). Usługa 12:00 Service może być ograniczona do konkretnych, wybranych przez LED Labs obszarów geograficznych. Szczegółowe warunki i koszty usługi 12:00 Service mogą być wskazane w Załączniku nr 1 do OWS. Dodatkowych informacji na temat usługi 12:00 Service może udzielać także właściwy Opiekun Dystrybutora, 2) usługę „Saturday Service” - dodatkowo płatna usługa polegająca na dostawie zamówionych przez Dystrybutora Towarów w sobotę (dalej: „Saturday Service”). Usługa Saturday Service może być ograniczona do konkretnych, wybranych przez LED Labs obszarów geograficznych. Szczegółowe warunki i koszty usługi Saturday Service mogą być wskazane w Załączniku nr 1 do OWS. Dodatkowych informacji na temat usługi Saturday Service może udzielać także właściwy Opiekun Dystrybutora.

12. Niektóre Towary mogą być sprzedawane lub dostarczane wyłącznie w ustalanych przez LED Labs pakietach - rozumianych jako wskazana przez LED Labs liczba Towarów danego rodzaju pakowanych lub wysyłanych razem (dalej: „Pakiety”). W wyjątkowych sytuacjach wskazanych przez LED Labs wybrane Towary mogą być sprzedawane lub dostarczane poza Pakietami, przy czym musi to zostać każdorazowo zatwierdzone przez właściwego Opiekuna Dystrybutora.

§6.
Warunki Gwarancji

1. LED Labs udziela Dystrybutorowi gwarancji jakości na Towary.

2. LED Labs zapewnia, że znajdujące się w jej ofercie Towary są wolne od wad ukrytych.

3. Okres gwarancji jest różny dla różnych Towarów dostępnych w ofercie i wynosi:
1) okres wskazany w cennikach dostarczanych przez LED Labs lub wskazany w opisie Towarów zamieszczonych na Platformie,
2) 24 (dwadzieścia cztery) miesiące od daty zakupu Towaru przez Dystrybutora – co do których cenniki lub informacje zamieszczone na Platformie nie wskazują innego okresu gwarancji.

4. Gwarancja jest udzielana jedynie Dystrybutorowi, nabywającemu Towary bezpośrednio od LED Labs i nie może być przeniesiona na inne podmioty.

5. Dystrybutor nabywa uprawnienia wynikające z gwarancji pod warunkiem zapłaty LED Labs pełnej ceny zakupionych Towarów.

6. Gwarancja obejmuje jedynie fizyczne wady Towarów, które ujawniły się w okresie gwarancji i które powstały z przyczyn tkwiących w sprzedanym Towarze w chwili przejścia ryzyka przypadkowego uszkodzenia i utraty rzeczy na Dystrybutora (tj. momentu, w którym Towar zostaje wydany przewoźnikowi lub bezpośrednio Dystrybutorowi). Gwarancja obejmuje jedynie wady dotyczące cech użytkowych rzeczy i zmniejszające ich użyteczność ze względu na cel wynikający ze zwyczajnego korzystania.

7. Gwarancja nie obejmuje w szczególności wad wynikających z nieprawidłowego użytkowania, montażu, samodzielnych przeróbek lub napraw dokonanych w sposób sprzeczny z instrukcją użytkowania lub zasadami wiedzy technicznej. Gwarancja nie obejmuje wad wynikających z nieprawidłowego transportu, przechowywania lub konserwacji Towarów, jak również uszkodzeń mechanicznych powstałych na skutek wypadków, klęsk żywiołowych, nietypowych warunków użytkowania lub przechowywania, takich jak wysoka temperatura, ciśnienie, wilgotność, kontakt z czynnikami chemicznymi, itp. Gwarancja nie ma zastosowania do Towarów, które były użytkowane niezgodnie z instrukcją lub niezgodnie z przeznaczeniem.

8. Gwarancja nie obejmuje zmian w charakterystyce Towarów, wynikających z normalnego zużycia z upływem czasu. Z uwagi na właściwości fizykochemiczne diod elektroluminescencyjnych (LED) nie jest wadą spadek strumienia świetlnego o 30% (trzydzieści procent) jego wartości lub nieznaczna zmiana barwy światła w miarę eksploatacji i upływu czasu.

9. W przypadku stwierdzenia wady, Dystrybutor powinien zgłosić LED Labs reklamację na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zostać zgłoszona w nieprzekraczalnym terminie 14 (czternastu) dni liczonych od dnia stwierdzenia wady, pod rygorem utraty przez Dystrybutora uprawnień z gwarancji. Reklamacja powinna zawierać oznaczenie wadliwego Towaru i opis wady.

10. LED Labs rozpoznaje reklamację w terminie 14 (czternastu) dni roboczych, jednak w przypadku konieczności uzyskana dodatkowych wyjaśnień, ekspertyzy technicznej lub sprawdzenia wadliwego Towaru, termin może ulec przedłużeniu, o czym LED Labs poinformuje Dystrybutora, wskazując nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

11. LED Labs może zażądać od Dystrybutora dodatkowych informacji, materiałów lub dokumentacji, w szczególności przesłania fotografii wadliwego Towaru lub dokumentu potwierdzającego zakup Towaru. Brak przedłożenia żądanych materiałów może skutkować wydłużeniem procedury rozpatrywania reklamacji.

12. Jeśli konieczne okaże się zbadanie wadliwego Towaru, Dystrybutor powinien dostarczyć wadliwy Towar do LED Labs i pokryć koszt jego transportu, o ile strony nie postanowią inaczej. W takim przypadku, jeśli reklamacja zostanie uznana za zasadną, LED Labs zwróci Dystrybutorowi udokumentowane koszty transportu. Jeśli reklamacja okaże się nieuzasadniona, LED Labs nie będzie zobowiązana do zwrotu kosztów transportu ani pokrycia kosztów zwrotu Towaru Dystrybutorowi. Dystrybutor ponosi ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia Towaru do momentu jego wydania LED Labs i od momentu, w którym zwracany Towar zostaje wydany przewoźnikowi lub bezpośrednio Dystrybutorowi.

13. W przypadku uznania reklamacji za zasadną LED Labs, według własnego wyboru, usunie wadę Towaru (dokona jego naprawy), dostarczy Dystrybutorowi nowy Towar wolny od wad (dokona jego wymiany) lub zwróci cenę Towaru uiszczoną przez Dystrybutora.

14. LED Labs wykona swoje zobowiązanie do naprawy lub wymiany Towaru albo zwrotu ceny w ciągu 15 (piętnastu) dni roboczych liczonych od dnia uznania reklamacji Dystrybutora za zasadną, jednakże w razie

wystąpienia trudności zaopatrzeniowych termin ten może ulec przedłużeniu, o czym LED Labs poinformuje Dystrybutora, wskazując nowy termin załatwienia reklamacji.

15. W przypadku naprawy lub wymiany Towaru okres gwarancji nie podlega wydłużeniu ani nie biegnie na nowo.

16. LED Labs nie ponosi odpowiedzialności ani względem bezpośredniego Dystrybutora, ani względem dalszych użytkowników za żadne szkody, wydatki, ani utracone korzyści, wynikające z dokonanego zakupu, użytkowania lub niemożliwości użytkowania Towaru. Strony wyłączają odpowiedzialność LED Labs z tytułu rękojmi.

17. W przypadku niektórych Towarów okres gwarancji ujawniony na ich opakowaniu lub w karcie katalogowej, w tym dostępnej na Platformie lub na stronie internetowej LED Labs może być inny niż przewidziany w ust. 3 powyżej. W każdym takim wypadku rozstrzygające znaczenie mają postanowienia OWS.

§7.
Zasady promowania Towarów LED Labs oraz wykorzystywania znaków towarowych i materiałów marketingowych LED Labs

1. Dystrybutor zobowiązany jest promować Towary LED Labs.

2. Do działań wchodzących w zakres promocji Towarów, o których mowa w ust. 1 powyżej, do dokonywania których zobowiązany jest Dystrybutor, należą:
1) pozyskiwanie nabywców na Towary,
2) podejmowanie działań kreujących pozytywny wizerunek LED Labs, Towarów i znaków towarowych LED Labs używanych do ich oznaczenia na obsługiwanym przez siebie rynku oraz wśród obsługiwanych klientów,
3) reklamowanie i promowanie Towarów za pomocą środków marketingowych w sposób odpowiedni i dostosowany do warunków rynkowych,
4) prezentacja i sprzedaż Towarów w ich oryginalnej formie i opakowaniach, przy czym dopuszcza się dokonywanie zmian wymaganych przez przepisy prawa, za uprzednią akceptacją LED Labs,
5) zapewnienie odpowiedniej obsługi Dystrybutorów gwarantującej nieposzlakowany wizerunek LED Labs,
6) informowanie LED Labs o każdych zmianach w organizacji Dystrybutora lub metodach prowadzenia dystrybucji, które mogą wpłynąć na wykonanie obowiązków Dystrybutora,
7) promocja Towarów na zasadach uzgodnionych z LED Labs.

3. W związku z nawiązaniem z Dystrybutorem współpracy handlowej w zakresie nabywania przez Dystrybutora Towarów LED Labs w celu ich dalszej odsprzedaży, LED Labs może udzielać Dystrybutorowi wsparcia marketingowego na warunkach określonych poniżej lub określonych w indywidualnej umowie zawartej odrębnie z Dystrybutorem.

4. Dystrybutor jest upoważniony do umieszczania materiałów marketingowych, odnoszących się do Towarów jedynie na stronach internetowych Dystrybutora i w sklepach internetowych Dystrybutora zaakceptowanych uprzednio przez LED Labs.

5. LED Labs jest właścicielem znaków towarowych używanych do oznaczania i reklamowania wytwarzanych lub oferowanych przez LED Labs Towarów i marek, pod którymi te Towary są oferowane (dalej: „Znaki towarowe”). W zależności od kontekstu i decyzji LED Labs Znaki towarowe mogą obejmować marki: (i) LIMINES, (ii) LED Labs, (iii) COLABT, (iv) inne marki LED Labs.

6. LED Labs może udostępniać Dystrybutorom księgi Znaków towarowych LED Labs, tj. dokumenty, określające zasady korzystania z poszczególnych Znaków towarowych LED Labs. W przypadku udostępnienia Dystrybutorowi księgi Znaków towarowych LED Labs Dystrybutor zobowiązany jest do przestrzegania określonych w nich zasad prezentowania i wykorzystywania Znaków towarowych LED Labs.

7. LED Labs jest właścicielem szeregu materiałów marketingowych, do których posiada wyłączne prawa autorskie majątkowe.

8. Wsparcie marketingowe może obejmować w szczególności:
1) udzielanie licencji na korzystanie z wybranych Znaków towarowych LED Labs,
2) udzielanie licencji na korzystanie z wybranych materiałów marketingowych LED Labs.

9. Materiały marketingowe mogą być przekazywane Dystrybutorowi w formie elektronicznej, w postaci plików cyfrowych, poprzez umożliwienie dostępu do materiałów za pośrednictwem stron internetowych wskazanych przez LED Labs lub wysłane za pomocą poczty e-mail lub innych serwisów służących do przesyłania lub współdzielenia plików, za wyjątkiem fizycznych materiałów marketingowych (np. katalogi, broszury, sample, ekspozycje), które LED Labs może przesyłać do siedziby Dystrybutora. O ile strony nie postanowią inaczej, koszty przesyłki pokrywa Dystrybutor. W miarę poszerzania asortymentu Towarów LED Labs materiały marketingowe mogą być sukcesywnie uzupełniane w odniesieniu do nowych Towarów.

10. W przypadku, w którym Dystrybutorowi udzielana jest licencja na materiały marketingowe LED Labs lub na Znaki towarowe LED Labs, w przypadku braku innych ustaleń pomiędzy stronami, przyjmuje się, że Labs udziela Dystrybutorowi ograniczonej, niewyłącznej, niepodlegającej cesji, podlegającej unieważnieniu licencji. Licencja udzielana jest wyłącznie na polach eksploatacji wyraźnie wskazanych przez LED Labs. Dystrybutor nie ma prawa do udzielania dalszych licencji (sublicencji) bez uprzedniej zgody wyrażonej przez LED Labs na piśmie, pod rygorem nieważności.

11. Licencje udzielane Dystrybutorowi na podstawie OWS są licencjami ograniczonymi czasowo. Licencje obowiązują począwszy od momentu przekazania Dystrybutorowi poszczególnych materiałów marketingowych lub Znaków towarowych LED Labs do 3 (trzech) miesięcy liczonych od dnia wystawienia przez LED Labs na rzecz Dystrybutora ostatniej faktury dokumentującej sprzedaż wybranych Towarów LED Labs objętych licencją. O ile strony nie postanowią inaczej, po upływie 3 (trzech) miesięcy liczonych od wystawienia przez LED Labs na rzecz Dystrybutora ostatniej faktury dokumentującej sprzedaż wybranych Towarów LED Labs objętych licencją, udzielone Dystrybutorowi licencje wygasają i mogą ulec odnowieniu na dotychczasowych zasadach tylko, jeśli Dystrybutor złoży nowe zamówienie na Towary. W takim wypadku licencje będą ponownie obowiązywać od dnia wystawienia przez LED Labs na rzecz Dystrybutora faktury dokumentującej sprzedaż Towarów wybranych Towarów LED Labs.

12. LED Labs ma prawo do jednostronnego odwołania udzielonych licencji w odniesieniu do materiałów marketingowych lub Znaków towarowych LED Labs ze skutkiem natychmiastowym, w szczególności w przypadku konieczności ich wycofania z rynku lub aktualizacji bądź naruszenia OWS przez Dystrybutora. W każdym przypadku wygaśnięcia lub wypowiedzenia licencji, Dystrybutor będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz LED Labs wszystkich otrzymanych materiałów marketingowych lub innych materiałów LED Labs zawierających Znaki towarowe LED Labs, co do których licencja wygasła.

13. Licencje udzielane Dystrybutorowi w ramach Umowy są każdorazowo licencjami ograniczonymi co do zakresu:
1) licencje dotyczą wyłącznie wybranych materiałów marketingowych lub Znaków towarowych przekazanych Dystrybutorowi przez LED Labs w wykonaniu zawartej umowy udzieleniu wsparcia marketingowego i nie obejmuje żadnych materiałów rozpowszechnionych równolegle w inny sposób (np. na stronie internetowej, w serwisach typu Youtube, Facebook, Pinterest, Linkedin), zarówno przez LED Labs, jak i przez osoby trzecie,
2) licencje upoważniają Dystrybutora do wykorzystania materiałów marketingowych lub wybranych Znaków towarowych LED Labs wyłącznie w celu oznaczania i promowania wybranych Towarów nabywanych od LED Labs. Udostępnione Dystrybutorowi materiały lub Znaki towarowe nie mogą być wykorzystane do oznaczania towarów innych niż Towary LED Labs, ani towarów wytwarzanych i dystrybuowanych przez inne podmioty,
3) Dystrybutor nie jest upoważniony do samodzielnego przerabiania i modyfikowania otrzymywanych materiałów marketingowych, w tym w szczególności do usuwania lub zakrywania umieszczonych w tych materiałach Znaków towarowych, lub innych oznaczeń identyfikujących LED Labs. Dystrybutor może jedynie dokonywać drobnych przeróbek, polegających na zmianie kadrowania grafik, pod warunkiem jednak, że nie dojdzie do zniekształcenia Znaków towarowych i zostaną zachowane wszystkie wymogi i parametry określone w odpowiedniej księdze danego Znaku towarowego,
4) licencja nie obejmuje upoważnienia do dokonywania opracowań czy tworzenia utworów zależnych,
5) licencje upoważniają Dystrybutora do wykorzystania materiałów marketingowych lub wybranych Znaków towarowych wyłącznie zgodnie z zasadami określonymi w OWS lub indywidualnej umowie zawartej z Dystrybutorem. Wykorzystanie materiałów marketingowych lub Znaków towarowych w sposób sprzeczny z OWS lub wytycznymi LED Labs nie podlega ochronie i nie stanowi działania w ramach licencji.

14. Dystrybutor przyjmuje do wiadomości, że wyłącznym właścicielem Znaków towarowych oraz autorskich praw majątkowych do materiałów marketingowych jest LED Labs. Dystrybutor zobowiązuje się przestrzegać praw LED Labs do firmy, marki, znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności intelektualnej.

15. Dystrybutor zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć otrzymane od LED Labs materiały marketingowe lub Znaki towarowe przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

16. Dystrybutor nie może używać materiałów marketingowych lub Znaków towarowych w sposób mogący powodować mylne wrażenie co do powiązania organizacyjnego Dystrybutora z LED Labs, w szczególności w sposób mogący stwarzać wrażenie, że Dystrybutor jest oddziałem, podmiotem zależnym, agentem lub przedstawicielem LED Labs.

17. Dystrybutor zobowiązany jest dbać, aby udostępnione mu materiały marketingowe i Znaki towarowe nie były wykorzystywane w sposób bezprawny lub mogący naruszać interesy lub dobre imię LED Labs lub osób trzecich, albo mogący w inny sposób negatywnie oddziaływać na wizerunek LED Labs, Znaków towarowych lub Towarów LED Labs.

18. Dystrybutor, korzystając z udostępnionych mu materiałów marketingowych lub Znaków towarowych w ramach udzielonych mu licencji, jest zobowiązany do przestrzegania bieżących wytycznych LED Labs w odniesieniu do sposobów wykorzystania tych materiałów lub Znaków towarowych. Jeżeli materiały marketingowe będą wykorzystywane do promowania wybranych Towarów LED Labs na stronach internetowych lub w sklepach internetowych Dystrybutora, to Dystrybutor zobowiązany jest do ich prezentacji w odpowiedni sposób, zgodny z bieżącymi wytycznymi LED Labs. Używając Znaku towarowego w ramach udzielonej licencji, Dystrybutor jest zobowiązany do zachowania wszystkich wymogów i parametrów, określonych w konkretnej księdze danego Znaku towarowego.

19. LED Labs zastrzega sobie prawo kontrolowania Dystrybutora w wykonywaniu zobowiązań wynikających z OWS, w tym niniejszego paragrafu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zakresie korzystania z materiałów marketingowych lub Znaków towarowych, LED Labs wezwie Dystrybutora do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie 7 (siedmiu) dni. W przypadku braku zastosowania się Dystrybutora do wezwania w zakreślonym terminie, LED Labs będzie uprawniony do wypowiedzenia licencji ze skutkiem natychmiastowym.


§8.
Warunki wykonywania usług dodatkowych przez LED Labs oraz zasady dotyczące korzystania z konfiguratorów online udostępnianych przez LED Labs

1. Na zlecenie Dystrybutora LED Labs może świadczyć usługi dodatkowe, w szczególności w postaci cięcia, nawiercania, gięcia oraz uszczelniania wybranych Towarów, w tym profili aluminiowych i kloszy z tworzyw sztucznych do taśm LED, jak również usługi w zakresie montażu Towarów. Zakres usług dodatkowych o których mowa w zdaniu poprzedzającym, warunki ich świadczenia i wynagrodzenie za świadczenie usług dodatkowych, określają poniższe postanowienia.

2. Dystrybutorzy mogą kontaktować się z LED Labs za pomocą udostępnianych przez LED Labs danych kontaktowych oraz za pośrednictwem Opiekuna Dystrybutora, przy czym zamówienia na świadczone przez LED Labs usługi Dystrybutorzy składają zgodnie z procedurą przewidzianą w poniższych postanowieniach.

3. Usługi świadczone przez LED Labs są każdorazowo realizowane na indywidualne zamówienie Dystrybutora.

4. Zamówienia na usługi świadczone przez LED Labs można składać wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej, z wykorzystaniem aktualnych danych kontaktowych Opiekuna Dystrybutora wskazanych na Platformie.

5. W celu złożenia zamówienia Dystrybutor przekazuje LED Labs zapytanie ofertowe, w którym określa oczekiwane parametry zamówienia niezbędne do jego realizacji, takie jak: szczegółowe oznaczenie i wymiary zamawianych elementów, liczba zamawianych elementów, czas realizacji zamówienia, sposób i warunki płatności oraz dostawy itp., a także przesyła zwymiarowany schemat (np. szkic, rysunek) przedmiotu zamówienia.

6. LED Labs weryfikuje otrzymane zapytanie ofertowe, sprawdzając, czy zawiera ono wszystkie informacje niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia. W razie konieczności LED Labs zwraca się do Dystrybutora o uzupełnienie lub poprawienie otrzymanego zapytania ofertowego.

7. Po otrzymaniu prawidłowo sformułowanego i kompletnego zapytania ofertowego LED Labs sporządza wycenę przedmiotu zamówienia i przekazuje ją Dystrybutorowi (dalej: „Oferta”). Oferta LED Labs może zostać przez LED Labs przygotowana i przesłana w dowolnej wybranej przez LED Labs formie (w tym w formie elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem Platformy lub wiadomości e-mail).

8. Oferta LED Labs, stanowi ofertę zawarcia umowy o świadczenie usług będących przedmiotem zamówienia w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu cywilnego.

9. Do zawarcia za pośrednictwem Platformy umowy o świadczenie usług pomiędzy Dystrybutorem a LED Labs dochodzi z chwilą przyjęcia przez Dystrybutora Oferty LED Labs. Dystrybutor przyjmuje Ofertę LED Labs, poprzez przekazanie właściwemu Opiekunowi Dystrybutora informacji o przyjęciu Oferty LED Labs. Na etapie przyjmowania Oferty LED Labs Dystrybutor nie może czynić żadnych zmian, uzupełnień ani zastrzeżeń do Oferty LED Labs.

10. Brak akceptacji OWS w toku procedury składania zamówienia uniemożliwia skorzystanie z usług świadczonych przez LED Labs i wymaga indywidualnego uzgodnienia warunków transakcji w formie pisemnej lub elektronicznej. 11. Ustne porozumienia, zapewnienia, przyrzeczenia i gwarancje składane przez pracowników LED Labs w związku ze złożeniem zapytania ofertowego Dystrybutora lub Oferty LED Labs bądź przyjęciem zamówienia nie są dla stron wiążące, o ile nie zostaną wyraźnie potwierdzone przez Opiekuna Dystrybutora. 12. Osoba przyjmująca Ofertę LED Labs, w sposób określony w ust. 9 powyżej, oświadcza, że jest upoważniona do reprezentacji Dystrybutora zgodnie z informacjami zawartymi w rejestrze przedsiębiorców (KRS, CEiDGlub innym równoważnym zagranicznym rejestrze przedsiębiorców) albo na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

13. W przypadku bardziej skomplikowanych zamówień możliwe jest wykonanie dla Dystrybutora prototypu przedmiotu zamówienia (dalej: „Prototyp”).

14. Do zamówień na Prototypy stosuje się odpowiednio procedurę, opisaną w ust. 3 - 12 powyżej.

15. Dystrybutor ponosi koszty wykonania Prototypu i jego transportu również w przypadku ostatecznej rezygnacji ze złożenia dalszych zamówień.

16. Przedmiot zamówienia zostanie wydany Dystrybutorowi w terminie i w miejscu każdorazowo uzgodnionym przez strony w trakcie procedury składania zamówienia. Ryzyko przypadkowej utraty lub zniszczenia przedmiotu zamówienia przechodzi na Dystrybutora z chwilą wydania przedmiotu zamówienia przewoźnikowi lub bezpośrednio Dystrybutorowi albo upoważnionej przez niego osobie.

17. Zorganizowanie odbioru i transportu przedmiotu zamówienia jest obowiązkiem Dystrybutora. Na wyraźne życzenie Dystrybutora transport przedmiotu zamówienia może zostać zorganizowany przez LED Labs. W takim wypadku koszty transportu zostaną doliczone do ceny realizacji zamówienia, o ile strony nie postanowią inaczej.

18. Wszelkie inne koszty związane z dostawą (w szczególności cła, ubezpieczenia, itp.) pokrywa wyłącznie Dystrybutor.

19. Przed wysyłką przedmiot zamówienia podlega sprawdzeniu przez LED Labs pod kątem jakości i zgodności z zamówieniem oraz zostaje zapakowany w sposób zapewniający jego bezpieczeństwo w transporcie. W chwili odbioru przedmiotu zamówienia Dystrybutor powinien sprawdzić stan opakowania przed pokwitowaniem odbioru przesyłki od przewoźnika. Informacja o ewentualnych uszkodzeniach powstałych w trakcie transportu musi być zgłoszona przewoźnikowi na piśmie w chwili dokonywania odbioru przesyłki, a następnie przekazana LED Labs. W takim wypadku Dystrybutor powinien zachować opakowanie, w którym dostarczono mu przedmiot zamówienia w celu jego późniejszego zbadania.

20. Dystrybutor powinien zbadać przedmiot zamówienia niezwłocznie po jego odbiorze i jest zobowiązany powiadomić LED Labs o ewentualnych stwierdzonych uszkodzeniach, niezgodnościach z zamówieniem, wadach oraz brakach ilościowych.

21. Zgłoszenie uszkodzeń powstałych w transporcie oraz reklamacje odnoszące się do niezgodności z zamówieniem, wad lub braków ilościowych muszą być zgłoszone na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, nie później niż w ciągu 5 (pięciu) dni liczonych od daty odbioru przedmiotu zamówienia, pod rygorem utraty wszelkich związanych z tym roszczeń, które nie zostaną zgłoszone w powyższym terminie.

22. O ile strony nie postanowią inaczej, wadliwy przedmiot zamówienia powinien zostać odesłany do LED Labs celem jego zbadania. W przypadku potwierdzenia wady przez LED Labs, wadliwy przedmiot zamówienia zostanie doprowadzony do stanu zgodnego z umową albo LED Labs dokona na rzecz Dystrybutora zwrotu uiszczonej ceny.

23. W przypadku wysyłki przedmiotu zamówienia poza terytorium Polski Dystrybutor jest zobowiązany do dostarczenia LED Labs wszystkich dokumentów związanych z eksportem towarów poza terytorium Unii Europejskiej lub z wewnątrzwspólnotową dostawą towarów, w tym w szczególności listu przewozowego oraz dokumentów celnych.

24. Przy świadczeniu usług na rzecz Dystrybutorów LED Labs dokłada należytej staranności, aby przedmiot zamówienia spełniał oczekiwania Dystrybutorów w zakresie jakości i zgodności z zamówieniem. Niemniej jednak LED Labs zastrzega, że następujące okoliczności mogą wpływać na sposób realizacji i ostateczne parametry przedmiotu zamówienia
1) w odniesieniu do elementów ciętych oraz nawiercanych (profile aluminiowe i akcesoria z tworzyw sztucznych) możliwe jest zachowanie tolerancji wymiarów w zakresie plus/minus 0,5 mm i kątów plus/minus 1 stopień,
2) w przypadku docinania elementów na zamówienie przy użyciu technologii stosowanej przez LED Labs na krawędziach mogą występować drobne wyszczerbienia, które mogą powodować prześwity na łączeniach poszczególnych elementów o szerokości do 1 mm (w szczególności w odniesieniu do kloszy z tworzyw sztucznych),
3) materiały stosowane do produkcji profili aluminiowych i akcesoriów mają różne właściwości, które mogą podlegać niewielkim zmianom z upływem czasu i pod wpływem warunków zewnętrznych (np. nacisk, podwyższona temperatura, wysoka wilgotność powietrza). Zwłaszcza tworzywo sztuczne może zmienić wymiary już po docięciu, kurczyć się i rozszerzać o maksymalnie 0,1% początkowych wymiarów,
4) z uwagi na cechy fizyczno-chemiczne diod elektroluminescencyjnych może występować spadek strumienia świetlnego o 30% (trzydzieści procent) jego wartości lub nieznaczna zmiana barwy światła w miarę eksploatacji i upływu czasu.

25. Wystąpienie któregokolwiek ze zjawisk wskazanych w ust. 24 powyżej jest zjawiskiem mieszczącym się w granicach normy, nie stanowi wad fizycznych ani niezgodności przedmiotu zamówienia z umową i nie może być przedmiotem reklamacji ze strony Dystrybutora.

26. LED Labs może udostępniać Dystrybutorom narzędzia online do samodzielnego projektowania niektórych Towarów lub wprowadzania zmian technicznych w wybranych Towarach (w szczególności dotyczy to Konfiguratora 3D dostępnego również za pośrednictwem Platformy). W przypadku złożenia przez Dystrybutora zamówienia z wykorzystaniem narzędzi online, o których mowa w poprzednim zdaniu (w tym Konfiguratora 3D) pomiędzy stronami zawierane są umowy o świadczenie usług (w tym usług spośród wskazanych w ust. 1 powyżej), umowy sprzedaży oraz umowy dostawy Towarów. W przypadku wykorzystania przez Dystrybutora narzędzi online udostępnianych przez LED Labs (w tym Konfiguratora 3D) do zawarcia umów pomiędzy Dystrybutorem a LED Labs, o których mowa w poprzednim zdaniu, dochodzi dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez właściwego Opiekuna Dystrybutora. W przypadku wykorzystywania przez Dystrybutora narzędzi online, o których mowa w niniejszym postanowieniu (w tym Konfiguratora 3D) i zakupu Towarów stworzonych przy wykorzystaniu takich narzędzi wszystkie postanowienia ust. 16–25 powyżej stosuje się odpowiednio. Z uwagi na niestandardowy charakter Towarów związanych z korzystaniem przez Dystrybutora z narzędzi online, o których mowa w niniejszym postanowieniu – czas realizacji zlecenia i dostawy takich Towarów może być niestandardowy, w tym może być dłuższy niż standardowy czas realizacji zlecenia i dostawy Towarów gwarantowany przez LED Labs oraz może ulegać późniejszym zmianom (w zależności od specyfiki konkretnego zamówienia). Dystrybutor powinien każdorazowo potwierdzić warunki dostawy z właściwym Opiekunem Dystrybutora.

§9.
Odpowiedzialność

1. Informacje o właściwościach Towaru, udostępnione są każdorazowo w opisie danego Towaru.

2. Odpowiedzialność LED Labs z tytułu rękojmi zostaje wyłączona (przepisów art. 556.-576. Kodeksu cywilnego nie stosuje się).

3. Odpowiedzialność LED Labs obejmuje wyłącznie szkodę rzeczywistą oraz ograniczona jest do wartości Zamówienia.

4. LED Labs nie odpowiada za niedostarczenie Towaru z przyczyn leżących po stronie Dystrybutora, np. w związku ze wskazaniem nieprawidłowego lub niepełnego adresu dostawy uniemożliwiającego dostarczenie przesyłki. W takiej sytuacji LED Labs zawiadomi Dystrybutora o nieudanej próbie dostarczenia Towaru.

5. Dystrybutor jest zobowiązany do skontaktowania się z LED Labs przed ewentualnym dokonaniem zwrotu zakupionych Towarów, w celu ustalenia terminu oraz sposobu odbioru zwracanego Towaru przez kuriera zamówionego na koszt takiego Dystrybutora przez LED Labs. Zwroty dokonane w inny sposób mogą nie zostać przyjęte przez LED Labs.

6. Dystrybutor ponosi wszelkie prawne, finansowe i administracyjne konsekwencje naruszenia jakikolwiek przepisów prawa podczas wykonywania umów zawieranych za pośrednictwem Platformy.

§10.
Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez LED Labs usług drogą elektroniczną

1. OWS stanowią także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.

2. Do przeglądania Platformy i prawidłowej współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się LED Labs, niezbędne są (minimalne wymagania techniczne):
1) urządzenie pozwalające na przeglądanie witryn internetowych z dostępem do Internetu a w szczególności może to być urządzenie pracujące pod kontrolną systemu operacyjnego Windows, Linux, MacOS, Android, minimalna rozdzielczość ekranu w jakiej dostęp do strony internetowej Platformy jest responsywny to: 1024x768,
2) zaktualizowana przeglądarka internetowa z obsługą Java Script w najnowszej stabilnej wersji dostarczanej przez producenta typu: MS Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari,
3) włączona obsługa cookies, a także zainstalowane odpowiednie dodatki do przeglądarki pozwalające na obsługę Java, Javascript, Adobe Flash oraz akceptacja instalacji komponentów Adobe Flash Player, Quick Time, Acrobat Reader w wypadku, gdy Dystrybutor zostanie poproszony o ich instalację,
4) wyłączone oprogramowanie blokujące wykonywanie powyższych skryptów,
5) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
6) informacje przekazywane przez LED Labs, w tym Regulamin, mogą być udostępniane w formacie *.pdf. Do ich przeglądania niezbędne jest zainstalowanie programu pozwalającego na otwarcie tych plików np. Adobe Acrobat Reader.

3. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną następuje z chwilą zarejestrowania Konta w Platformie.

4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (w tym w zakresie dotyczącym prowadzenia Konta Dystrybutora na Platformie) jest zawarta na czas nieoznaczony i może zostać rozwiązana na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa, jak również poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na dane kontaktowe LED Labs lub poprzez samodzielne usunięcie Konta na Platformie przez Dystrybutora.

5. Zakazane jest, w ramach korzystania ze Platformy i innych usług świadczonych przez LED Labs drogą elektroniczną, dostarczanie przez Dystrybutora treści o charakterze bezprawnym, naruszającym dobra osobiste lub majątkowe prawa autorskie osób trzecich, lub naruszające w jakikolwiek sposób obowiązujące normy społeczne i obyczajowe, zasady współżycia społecznego w Internecie.

6. Niedozwolone jest przeprowadzanie w stosunku do Platformy jakichkolwiek testów penetracyjnych, testów bezpieczeństwa, próby łamania zabezpieczeń i działalność o charakterze hakerskim.

7. Dystrybutor nie może udostępniać swojego Konta na Platformie innym podmiotom.

8. Dystrybutor ponosi odpowiedzialność za jakiekolwiek treści zamieszczane przez siebie w Platformie. W przypadku umieszczania przez Dystrybutora na Platformie treści zabronionych prawem lub OWS, LED Labs upoważniona jest do ich usunięcia, a także do wypowiedzenia na tej podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym.

9. W przypadku naruszenia przez Dystrybutora któregokolwiek punktu OWS lub powszechnie obowiązujących przepisów prawa LED Labs może podjąć wszelkie dozwolone prawem działania, w tym ograniczyć możliwość korzystania przez Dystrybutora z Platformy.

10. Reklamacje związane z działaniem Platformy należy składać na adres poczty elektronicznej reklamacje@led-labs.pl. W trakcie trwania procesu reklamacyjnego, LED Labs może zwrócić się o dodatkowe wyjaśnienia, dokumenty lub weryfikację przebiegu zdarzenia podlegającego reklamacji.

11. LED Labs informuje, iż korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Internetu wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez tzw. wirusy, robaki i konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych zaleca się, by osoby korzystające ze Platformy zainstalowały na swoim urządzeniu oprogramowanie antywirusowe i na bieżąco je aktualizowały.

12. LED Labs nie może zagwarantować pełnej ciągłości działania Platformy oraz zapobiec przerwom w jego dostępności dla Dystrybutorów, które mogą być spowodowane czynnikami związanymi z rozbudową lub pracami konserwacyjnymi Platformy albo czynnikami zewnętrznymi, na które LED Labs nie ma wpływu, w tym przerwom w dostępności Platformy spowodowanym działaniem siły wyższej. LED Labs ma prawo do zmiany technicznych funkcji oraz zawartości Platformy.

13. LED Labs wprowadza do systemu informatycznego, którym posługuje się osoba korzystająca ze Platformy pliki „cookies”, tj. mały fragment tekstu, który serwis internetowy wysyła do przeglądarki i który przeglądarka wysyła z powrotem przy następnych wejściach na witrynę. „Cookies” używane są głównie do utrzymywania sesji np. poprzez wygenerowanie i odesłanie tymczasowego identyfikatora po logowaniu. Mogą być jednak wykorzystywane szerzej poprzez zapamiętanie dowolnych danych, które można zakodować jako ciąg znaków. Dzięki temu Dystrybutor nie musi wpisywać tych samych informacji za każdym razem, gdy powróci na tę stronę lub przejdzie z jednej strony na inną.

§11.
Rozwiązanie umów zawieranych przez Platformę

1. LED Labs przysługuje prawo do rozwiązania zawieranych z Dystrybutorem za Pośrednictwem Platformy umów, w tym umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów dystrybucyjnych ze skutkiem natychmiastowym w przypadku ciężkiego naruszenia przez Dystrybutora warunków OWS, co w szczególności oznacza: opóźnienia w płatnościach przekraczających 1 (jeden) miesiąc, naruszania obowiązku zachowania poufności, naruszania praw LED Labs do znaków towarowych używanych do oznaczenia Towarów lub jakiegokolwiek innego naruszenia interesów LED Labs. W przypadku rozwiązania lub upływu terminu obowiązywania którejkolwiek z umów wskazanych w niniejszym postanowieniu strony zobowiązują się do wykonania wzajemnych obowiązków powstałych w czasie jej trwania.

2. Umowa dystrybucyjna zawierana pomiędzy stronami wraz założeniem Konta na Platformie zostaje zawarta na czas nieokreślony. Umowa ta może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec miesiąca.


§12.
Prawa własności intelektualnej i poufność

1. Dystrybutor nie będzie w trakcie obowiązywania umów zawieranych za pośrednictwem Platformy ani nigdy po ich wygaśnięciu naruszał w żaden sposób praw własności intelektualnej LED Labs rozumianych w szczególności jako:
1) prawa autorskie majątkowe i prawa autorskie pochodne przysługujące LED Labs do utworów wszelkiego rodzaju obecnie lub w przyszłości,
2) zarejestrowane obecnie lub w przyszłości znaki towarowe,
3) niezarejestrowane znaki towarowe,
4) zarejestrowane obecnie lub w przyszłości wzory przemysłowe,
5) zarejestrowane obecnie lub w przyszłości wzory wspólnotowe,
6) zarejestrowane obecnie lub w przyszłości wzory użytkowe,
7) patenty chronione w jakimkolwiek kraju, obecnie lub w przyszłości.

2. Za naruszenie ust. 1. powyżej będzie uważane każde działanie zabronione przez właściwe przepisy prawa lub Regulamin, w szczególności zaś wytwarzanie, oferowanie, reklamowanie, wprowadzanie do obrotu, sprzedawanie, import, eksport lub składowanie w tych celach towarów naruszających prawa własności intelektualnej LED Labs.

3. Za naruszenie ust. 1. powyżej będzie uważane każde działanie, nawet jeśli Dystrybutor nie ponosi za nie winy. Odpowiedzialność Dystrybutora oparta jest na zasadzie ryzyka.

4. Dystrybutor zobowiązuje się, że w trakcie obowiązywania umów zawieranych za pośrednictwem Platformy, a także przez 20 (dwadzieścia) lat po wygaśnięciu ostatniej z nich Dystrybutor nie dokona żadnej czynności zmierzającej do pozbawienia LED Labs któregokolwiek z praw określonych w ust. 1. pkt. 1 - 7 powyżej, ani czynności zmierzającej do uniemożliwienia LED Labs uzyskania któregokolwiek z tych praw. W szczególności nie złoży sprzeciwu co do rejestracji, wniosku o unieważnienie, ani powództwa (w tym powództwa wzajemnego) o unieważnienie.

5. W razie naruszenia ust. 1. lub ust. 4. powyżej Dystrybutor zapłaci LED Labs karę umowną w wysokości 500 000 PLN (pięćset tysięcy PLN) za każdy przypadek. Nie ogranicza to prawa LED Labs do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwotę kary umownej.

6. W trakcie obowiązywania umów zawieranych za pośrednictwem Platformy, a także przez okres 20 (dwudziestu) lat po wygaśnięciu ostatniej z nich – Dystrybutor i LED Labs zobowiązują się do zachowania poufności w odniesieniu do tajemnic przedsiębiorstwa drugiej strony. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne przedsiębiorstwa jednej ze stron, lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których dana strona podjęła niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. Tajemnicą przedsiębiorstwa objęte są w szczególności wszelkie materiały, dokumenty oraz informacje, w szczególności techniczne, technologiczne, handlowe i organizacyjne, których przekazanie, ujawnienie lub wykorzystanie zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy, bez względu na ich sposób uzyskania (zamierzony lub przypadkowy) i bez względu na formę (ustna, pisemna, elektroniczna).

§13.
Dodatkowe zastrzeżenia prawne

1. Zawartość i struktura Platformy chronione są prawami autorskimi. Powielanie danych lub informacji, w szczególności wykorzystywanie umieszczonych na stronie materiałów i tekstów (w tym OWS), jak również ich fragmentów oraz jakichkolwiek zamieszczonych w Platformy zdjęć, grafik, rysunków, znaków towarowych i filmów, bez zgody LED Labs, jest zabronione.

2. LED Labs zastrzega, że zdjęcia, filmy i wizualizacje Towarów zamieszczone na Platformie służą wyłącznie prezentacji konkretnie wskazanych w nich modeli Towarów oraz mogą różnić się w zależności od indywidualnych ustawień urządzenia.

 

§14.
Dodatkowe zobowiązania Dystrybutora

1. Dystrybutor zobowiązuje się informować LED Labs o każdej zmianie adresu, nie później jednak niż w dniu takiej zmiany. Jakiekolwiek pismo wysłane na adres Dystrybutora wskazany na Platformie jako adres do korespondencji (lub inny oficjalnie zgłoszony adres) niepodjęte przez Dystrybutora w terminie lub którego odbioru Dystrybutor odmówił, uznane będzie za skutecznie doręczone z upływem terminu, w którym Dystrybutor był zobowiązany odebrać pismo, albo z dniem, w którym Dystrybutor odmówił odbioru pisma.

2. Dystrybutor zobowiązuje się informować LED Labs o:
1) złożeniu wniosku o wszczęcie w stosunku do Dystrybutora postępowania restrukturyzacyjnego,
2) złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości Dystrybutora,
3) wszczęciu wobec Dystrybutora postępowania restrukturyzacyjnego,
4) ogłoszeniu upadłości Dystrybutora.

§15.
Postanowienia końcowe

1. Powołane w treści OWS, bez bliższego oznaczenia, numery paragrafów (§), ustępów (ust.), punktów (pkt.) i liter (lit.) oznaczają odpowiednie jednostki redakcyjne OWS.

2. Jeżeli Dystrybutor pozostaje w stałych stosunkach handlowych z LED Labs, jednokrotne zaakceptowanie przez Dystrybutora OWS uważa się za akceptację warunków dotyczących wszystkich zamówień składanych za pośrednictwem Platformy i umów zawieranych za pośrednictwem Platformy, aż do czasu zmiany treści OWS lub odwołania stosowania OWS.

3. Do oceny wzajemnych obowiązków stron wyłączne zastosowanie znajdują warunki handlowe określone w OWS i w załącznikach do OWS stanowiących integralną część OWS. Poprzednie zdanie nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy strony zawarły indywidualną umowę, o której mowa w §1 ust. 6 OWS (w zakresie opisanym w §1 ust. 6 OWS). Strony wyłączają zastosowanie jakichkolwiek ogólnych wzorców umów i ogólnych warunków handlowych opracowanych i używanych przez Dystrybutora.

4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień OWS będzie lub stanie się nieważne lub bezskuteczne w całości bądź części, nie wpływa to na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień. W miejsce postanowienia nieważnego lub bezskutecznego będzie miało zastosowanie postanowienie, które najbardziej zbliżone jest do osiągnięcia celu założonego w OWS.

5. LED Labs nie wiążą żadne dodatkowe, nieobowiązkowe kodeksy dobrych praktyk lub inne tego typu dokumenty, co nie ogranicza tego, że już z mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa LED Labs zobowiązany jest do nienaruszania zasad uczciwej konkurencji oraz niestosowania nieuczciwych praktyk rynkowych.

6. LED Labs jest uprawniona do przenoszenia części lub całości praw lub obowiązków wynikających z OWS na dowolny, wybrany przez LED Labs podmiot trzeci, bez uprzedniej zgody Dystrybutora.

7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych osób korzystających z Platformy znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: LINK.

8. Do oceny praw i obowiązków stron wynikających z OWS stosuje się wyłącznie prawo polskie. W zakresie nieuregulowanym OWS, zastosowanie znajdą powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

9. Rozstrzyganie wszelkich sporów, powstałych pomiędzy LED Labs a Dystrybutorem, strony poddają wyłącznej jurysdykcji sądów powszechnych Rzeczypospolitej Polskiej i będą one rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby LED Labs.

10. Wszystkie osoby korzystające z Platformy mogą uzyskać dostęp do OWS w każdym czasie za pośrednictwem odesłania zamieszczonego na Platformie, a także mogą skopiować lub pobrać jego treść oraz wydrukować.

11. Umowy mogą być zawierane za pośrednictwem Platformy także w językach innych niż język polski. Dystrybutor ma możliwość stosowania również obcojęzycznej wersji Platformy i OWS, jednak w razie wątpliwości rozstrzygające znaczenie będą miały zawsze polskie wersje językowe Platformy i OWS.

12. LED Labs ma prawo do zmiany OWS. W takim przypadku doręczenie OWS Dystrybutorowi odbywać się będzie poprzez umieszczenie OWS na Platformie lub poprzez przesłanie OWS na adres e-mail Dystrybutora wskazany na Platformie.

13. Dystrybutor zakładając Konto na Platformie oświadcza, że zapoznał się z OWS i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń.

14. Ilekroć w OWS zastrzeżona została dla danej czynności forma pisemna, forma ta jest zastrzeżona pod rygorem nieważności.

15. Dystrybutor wyraża zgodę na informowanie o współpracy Dystrybutora z LED Labs w dowolnej formie, w szczególności w materiałach informacyjnych, promocyjnych i marketingowych, w tym na stronach internetowych i w mediach społecznościowych LED Labs.

16. OWS wchodzi w życie w dniu 01.04.2023 roku.

Załącznik nr 1 do Ogólnych Warunków Sprzedaży B2B
Lista krajów, minimów logistycznych oraz cen przesyłek poniżej minimów logistycznych

Załącznik nr 2 do Ogólnych Warunków Sprzedaży B2B
Lista towarów szczególnie narażonych na uszkodzenia podczas dostawy